Libben, leafde en leauwe

0

Yn Libben, leafde en leauwe beskriuwt Klaas van Tuinen hoe't er opgroeide yn Hallum. Hy fertelt oer it deistich libben, syn fertriet en freugde, de lytse en grutte soargen en foaral ek de nocht en wille.
Syn jonge jierren krije tekening en kleur troch de libbene styl, fol humor, wêrmei't Van Tuinen se delset. Hy slagget oan wurk yn twibakfabryk De Volharding yn Hallum. Dan rekket er foar de earste kear fereale, mar it rint op 'e non, want hy is net fan har tsjerke. Mar letter slagget er oan Dora en dat is in leafde foar altyd.
Dit boek jout in prachtich tiids- en sfearbyld fan Hallum. Dat sil by in protte minsken ét Hallum in glimk fan werkenning jaan. Ek oaren lykwols sille sunder mis nocht oan Van Tuinens oantinkens belibje.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
200
Laatste editie
27 april 2006
Uitgeverij
Gopher B.V.
ISBN
9789076958415
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic