Ouders bij de les

0

In het funderend onderwijs neemt de rijksoverheid een steeds terughoudender rol in, door bevoegdheden over te dragen aan gemeenten, schoolbesturen en de schoolleiding. Ook de ouders bedenkt zij een taak toe. Een grotere invloed van de ouders zou de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Of de ouders daar ook zo over denken, en behoefte hebben aan een prominentere rol, is echter niet duidelijk. Daarom is in deze studie de ouders gevraagd hoe zij zich opstellen tegenover de school en wat hun opvattingen zijn over school en onderwijs.
Allereerst wordt gekeken naar de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen. Ingegaan wordt op hun participatie in schoolorganen (bijvoorbeeld ouderraad) en activiteiten (bijvoorbeeld excursies), en hun rol in het onderwijs zoals die door hen wordt gezien. Ook komen daarbij verschillen aan bod, tussen ouders onderling en tussen ouders van kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Hebben ouders en overheid bovendien wel dezelfde opvattingen over ouderparticipatie?
Een heikel punt is vervolgens de financiële ouderbijdrage, immer onderwerp van discussies. Hier wordt gekeken of de ouders bekend zijn met de hoogte en bestemming van die bijdrage, en dat die feitelijk vrijwillig is. Ook is hun gevraagd hoe zij over de bijdrage en eventuele verhogingen denken.
Tot slot wordt ingegaan op de indeling van de schoolweek en tussen- en naschoolse opvang, onderwerpen die grote maatschappelijke belangstelling genieten. Vooral de onverwachte en structurele uitval van lessen houdt de gemoederen bezig. Wat zijn de ervaringen van ouders hiermee en hoe luiden hun wensen? Dit onderzoek brengt dat alles in kaart.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
199
Laatste editie
20 juni 2005
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037700916
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic