Terra Reversa

, ,

0

Maakt u zich zorgen over de toestand van de aarde, de klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk? Peter Tom Jones en Vicky De Meyere laten ons niet alleen zien dat we als mensheid hopeloos vastlopen, maar vooral hoe wij het roer kunnen omgooien. Niet de problemen staan centraal in Terra Reversa, maar de oplossingen. De auteurs bespreken nieuwe veranderingsmodellen, zoals transitiemanagement en het 4E-model, en integreren die in een nieuwe visie op de omschakeling naar een ander, sociaal-rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch stabiel samenlevingsmodel. Zij passen dit concreet toe op de omschakeling naar duurzame mobiliteit, voeding, toerisme, en wonen en (verbouwen). Het is de start van een Green New Deal XL.
Na lezing van dit boek hebt u geen excuus meer om te doemdenken! Re?le oplossingen voor de complexe vraagstukken van vandaag zijn geen utopie, op voorwaarde dat we bereid zijn de platgetreden paden te verlaten. Terra Reversa is een wervende leidraad voor een betere samenleving, waar levenscomfort, rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en zinvolle werkgelegenheid centraal staan.
Peter Tom Jones (KULeuven) is een van de pioniers van Plan C, de Vlaamse transitiearena voor duurzaam materialenbeheer ?n van Terra Reversa, de Vlaamse denktank voor ecologische economie. Hij is mede-auteur van o.a. Terra Incognita (2006) en Het Klimaatboek (2007).
Vicky De Meyere (1980) is antropologe/politicologe en werkt voor het Project `Cultuur en (geestelijke) Gezondheid' aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Brussel. Zij is auteur van diverse (boek)artikelen over ecologie, ethiek en gedragsveranderingen.
Voorwoord
Lange tijd hebben wij moeten wachten op een grensverleggend Nederlandstalig boek dat een werkelijke doorbraak betekent voor het denken over milieu- en klimaatbeleid. Waar het in 2006 verschenen werk Terra Incognita: Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid van Peter Tom Jones en Roger Jacobs een diepgaande analyse geeft van de historische, economische en culturele achtergronden van de moderne crisis van milieu en klimaat, wordt in Terra Reversa de belangrijke overgang gemaakt naar concrete, haalbare en betaalbare stappen om oplossingen te vinden. Nog veel te vaak blijven nieuwe boeken over ecologische politiek en milieubeleid steken in oppervlakkige deelanalyses van de problemen en bieden zij weinig samenhangende oplossingsstrategie?n. In hun nieuwe boek weten Peter Tom Jones en Vicky de Meyere deze tekortkomingen echter heel doeltreffend te vermijden. Op basis van een kritische analyse van de meest recente wetenschappelijke geschriften doorbreken zij tal van vastgeroeste idee?n en ontwikkelen een theoretisch raamwerk dat zonder meer innovatief genoemd mag worden.
Toen ik het manuscript van Terra Reversa voor de eerste keer onder ogen kreeg om te becommentari?ren, was ik onmiddellijk onder de indruk. Er zijn maar weinig auteurs die zo uitstekend op de hoogte zijn van de meest recente literatuur in tijdschriften als Science, Nature en Ecological Economics. Nog veel minder schrijvers kunnen de immense stroom aan nationale en internationale rapporten, beleidsnota?s en wetenschappelijke boeken over het milieu en de klimaatverandering ?berhaupt bijhouden. Vervolgens is het een bijzonder moeilijke opdracht om alle recente inzichten op intelligente wijze te verwerken tot werkbare voorstellen voor transities naar een ecologisch verantwoorde maatschappij. Het wordt steeds lastiger om het overzicht van dit onderzoeksveld te behouden en de nieuwste theorie?n en ontwikkelingen op de voet te volgen, maar Jones en De Meyere zijn daar in hun boek glansrijk in geslaagd.
Terra Reversa is het boek geworden waar vele burgers, studenten en wetenschappers al langere tijd naar uit hebben gekeken. Eindelijk is er dan een boek dat op begrijpelijke wijze de dilemma?s en paradoxen van de ingewikkelde milieucrisis weet te verhelderen en bovendien op systematische wijze uitwerking geeft aan het bedenken van heel concrete oplossingspaden. Het is uitzonderlijk dat Jones en De Meyere niet ? zoals zo vaak gebeurt ? zijn blijven hangen in vormen van utopisch wensdenken, maar daadwerkelijk de sprong maken van abstracte theorievorming naar de uitwerking van uiterst concrete stappenplannen. Zij onderzoeken onder andere de noodzakelijke transities naar duurzame mobiliteit, voeding, toerisme, wonen en (ver)bouwen, en consumptie en productie.
Door diepgaand na te denken over de maatschappelijke, economische en culturele barri?res die veranderingen tegenwerken en door doeltreffende strategie?n te ontwerpen voor gedragsverandering, zijn zij in staat om een coherent en plausibel/ geloofwaardig beleid voor de nabije toekomst uit te stippelen. Dit boek dient dan ook naar mijn idee ?verplichte? literatuur te zijn voor al die wetenschappers, beleidmakers, politici en gewone burgers die zich actief willen inzetten voor de toekomst en leefbaarheid van onze planeet.
Wellicht de grootste kracht van Terra Reversa is dat het boek alternatieve perspectieven en vergezichten verschaft, waardoor de lezer op een andere manier leert te kijken naar het milieu- en klimaatvraagstuk. Enerzijds wordt men zich nog meer bewust van de extreme complexiteit van de klimaatproblematiek, anderzijds is het boek juist hoopgevend en vormt het een effectief tegengif tegen cynisme en d?faitisme. Waar een groot aantal burgers en politici de moed lijkt te hebben opgegeven om verandering te bereiken, worden in dit boek de veelbelovende bouwstenen onthuld van een maatschappij die fundamenteel in harmonie verkeert met natuur en milieu.
Jones en De Meyere ontwikkelen op een consequente wijze voorstellen om het absoluut essenti?le maatschappelijk draagvlak voor milieu- en klimaatmaatregelen te vergroten. Uiteindelijk kunnen milieu- en klimaatprobleem alleen succesvol worden opgelost wanneer de bewoners van de aarde in hun rol van burger ?n consument erkennen dat er begrenzingen zijn aan hun ecologische voetafdruk en daar in hun gedragingen en keuzes ook consequent naar handelen Berekeningen wijzen uit dat iedere persoon op aarde het recht heeft op een eerlijk aarde aandeel (fair earth share) van ongeveer 1,8 hectare. Dat impliceert dat iedere aardbewoner ? ook in Belgi? en Nederland ? te maken krijgt met de sociale en politieke norm om ervoor te zorgen dat zijn of haar milieugebruik drastisch wordt gereduceerd. Dit is en blijft een ongehoorde uitdaging voor regering en parlement in ons liberaal-democratische politieke bestel.
Terra Reversa maakt nietsverhullend duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de consumptiemogelijkheden en -gedragingen van individuele personen. Men kan er na lezing van dit boek zeker van zijn dat het beperken van de ecologische voetafdruk tot globaal 1,8 hectare per individu drastische gevolgen zal hebben, vooral voor de bewoners van de rijke westerse landen. Een dergelijke beperking is niet te realiseren door een graduele verhoging van de energie-efficiency, het lichtelijk afzwakken van de auto- en vliegmobiliteit, of het beter isoleren van onze huizen. Het zal gaan om veel dieper ingrijpende veranderingen in levensstijl, gehanteerde technologie, ethische uitgangspunten, en leiden tot een grondige herijking en ecologisering van de westerse cultuur.
Het streven om het leven en het milieu te beschermen, levert echter ook onverwachte kansen op voor sociale, technologische, ethische en culturele veranderingen. Uiteindelijk mag niet worden vergeten dat het ecologische vraagstuk in wezen een sociaal, economisch en cultureel vraagstuk is. De hedendaagse consumentistische mentaliteit is primair een maatschappelijk, economisch en cultureel probleem, dat in hoge mate samenhangt met een ?uitwendige? opvatting van welzijn. Onze westerse cultuur richt zich in veel te sterke mate op uiterlijkheden, uiterlijke status en succes.
Een terechte conclusie van Terra Reversa is dat het stellen van ecologische grenzen aan de puur materi?le overvloed van de samenleving het recht op consumptieve keuzevrijheid van mensen zal inperken. Tegelijkertijd zal juist veel ruimte kunnen ontstaan voor andere, meer waardevolle dimensies van geluk en welzijn. Laten we vooral niet vergeten dat waar materialisme en consumptiedrift doorgaans leiden tot geestelijke leegheid en het nastreven van uiterlijkheden, een minder consumptieve en energetisch verspillende levenswijze de mogelijkheid cre?ert tot innerlijke ontwikkeling, ontspannenheid en het leiden van een gelukkig leven.
Marius de Geus, Universiteit Leiden
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
360
Laatste editie
23 oktober 2009
Uitgeverij
Arkel, Jan van
ISBN
9789062244997 , 9789064455438 , 9789462670822 , 9789062245505

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 24,95
Bestel het boek bij Blz. vanaf 24,95
bestellen
bestellen
bestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic